Kinderopvang met een groen hart in meerssen

AANMELDEN EN PRIVACY


Uiteraard is het vanzelfsprekend om eerst bij ons kennis te komen maken. Bel of mail gerust voor een afspraak! U bent zeer welkom!

Onze administratie gaat veelal digitaal om zo veel mogelijk onnodig printwerk te voorkomen, daarom zijn we aangesloten bij het online administratie programma KOVnet.nl. 

AANMELDEN

 

Via deze link kan u uw kindje inschrijven. U krijgt dan bericht van ons.

Alles is terug te vinden en geactualiseerd bij KOVnet.nl

 

U krijgt een ouderlogin waarin u alles kan terugvinden:

Denkend aan:

1. Jaar en maandoverzichten waardoor de aanvraag van kinderopvangtoeslag makkelijk wordt ( ook als je gedurende het jaar veranderingen in je opvangvraag hebt)

2. Uw contract met betaaloverzicht.

3. Mogelijkheid om aanvragen te doen zoals een dag ruilen/ een extra dag

4. Een kind-schriftje waar we fotootjes en verhaaltjes op kunnen zetten van je kind.

 

Privacy Statement kinderopvang

Dit is het privacy statement van Kinderdagverblijf Meneer Koekepeer gevestigd te 6241 CV Bunde aan de Roggeveldstraat 15a (hierna: kinderdagverblijf Meneer Koekepeer), www.kinderdagverblijfmeneerkoekepeer.nl
Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of het contactformulier op onze website. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Kinderdagverblijf Meneer Koekepeer is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij gebruiken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.
Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

Ouders
• Naam
• Adresgegevens
• Telefoon (vast, mobiel, werk)
• Email
• BSN
• Bankrekeningnummer
• Jaaropgave kinderopvang
• IP-adres van een websitebezoeker

Kind
• Naam
• Adresgegevens
• BSN
• Geboortedatum
• Dagboek met observaties van uw kind
• Fotoschrift met foto’s van uw kind
• Huisarts
• Ontwikkelingsregistraties en observaties
• Hartjesformulieren waarin anekdotes en ontwikkelingsvoortgang
• Medicijntoestemmingen getekend door ouders
• Welbevinden vragenlijst ingevuld en getekend door ouders


Noodpersoon
• Naam
• Telefoonnummer
• Adres
• Relatie tot kind
Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van de persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, zijn op de verwerking van deze persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing. Verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon kan zonder uw toestemming plaatsvinden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Kinderdagverblijf Meneer Koekepeer. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon te verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon voor de volgende doelen

• Uw aanvraag of inschrijving voor opvang af te handelen
• Bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van het kind
• Het BSN-nummer van de ouders en het kind zal worden gebruikt om bij de belastingdienst kinderopvangtoeslag aan te vragen
• Facturering van kinderopvang en afhandeling van een betaling
• Het verzenden van onze nieuwsbrief
• U te kunnen bellen of e-mailen ter uitvoering van onze dienstverlening
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om onze verdere diensten aan u te verlenen
• Ter uitvoering van toetsing en inspectie: denk aan een GGD-inspecteur, interne- en externe auditoren en de accountant
• Om fysieke en emotionele veiligheid van uw kind te waarborgen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.
Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.
Commerciële doeleinden
Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Uw persoonsgegevens en/of de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon kunnen worden gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u of uw kind of de noodpersoon herleidbaar.
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van de navolgende cookies:

• Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.

• Tracking Cookies: wij plaatsen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


• Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. ….…… [naam bedrijf] gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.
• We delen activiteiten via Facebook. Hierin worden door ons geen persoonsgegevens gedeeld en daarom hebben wij uw toestemming hiervoor niet nodig.

 

Inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon sturen naar info@kdvmeneerkoekepeer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contact
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kdvmeneerkoekepeer.nl