Kinderopvang met een groen hart in meerssen
klachtenformulier.docx
Word – 43.8 KB 184 downloads

klacht?

 

Als u een klacht heeft....

Ons kinderdagverblijf geeft opvang aan kinderen. De medewerkers doen dat uiteraard zo goed mogelijk. Vooraf wordt u over afspraken geïnformeerd en gevraagd naar wensen/bijzonderheden voor uw kind. Ondanks dat kunnen er problemen ontstaan. Meestal worden problemen in goed overleg opgelost. Indien dit niet het geval is dan is er sprake van een klacht.

Klacht

Een klacht is een probleem of ongenoegen dat u of uw kind heeft met het kinderdagverblijf of de leiding, waarvoor geen goede oplossing is gevonden. Dit kan gaan over zeer uiteenlopende zaken. Indien hiervan sprake is bespreek dat dan direct en wij proberen samen een oplossing met u te vinden. Lukt dit niet dan kunt u schriftelijk of mondeling u klacht indienen. Zie hieronder het klachtenreglement:

 

Klachtreglement bij Kinderdagverblijf Meneer Koekepeer

Inleiding

Kinderdagverblijf Meneer Koekepeer heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij Nadja Kleisterlee. Zij is te bereiken per email: meneer-koekepeer@hotmail.com.nl . Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.  

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. www.klachtenloket –kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie.  Het reglement van de Geschillencommissie vindt u hier https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/

Voortraject klacht

Als een ouder een klacht heeft gaat de organisatie er van uit dat deze zo spoedig mogelijk met de betrokkene besproken wordt. Het aanspreekpunt is daarmee in beginsel de medewerker op de groep. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht worden besproken met Nadja Kleisterlee. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht ingediend worden

 

Indienen klacht

Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend (met eventueel het klachtenformulier dat te vinden is op de website van het kinderdagverblijf). De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, de locatie en de groep plus een omschrijving van de klacht.

Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld en  kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten.

 

Behandeling klacht

Nadja kleisterlee draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie  van de klacht en bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de

ouder. Zij houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht.

Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld.

Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze medewerker in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren.

Nadja Kleisterlee bewaakt de procedure en termijn van afhandeling.  De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt de Nadja Kleisterlee de klager  hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld.

De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

 

Externe klachtafhandeling

Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie.

De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient.

Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij kinderdagverblijf Meneer Koekepeer, aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie.

www.degeschillencommissie.nl

 

Meer info over geschillencommissie

De Geschillencommissie Kinderopvang behandelt klachten van consumenten tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra.

Meer informatie

De brochure 'Hoe werkt de Geschillencommissie Kinderopvang?’. Hierin vindt u ook informatie over de kosten van het behandelen van uw klacht.
De brochure over de verkorte procedure bij de Geschillencommissie Kinderopvang
Het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang
De procedure van De Geschillencommissie